از چه می ترسیم؟

این برخورد برخی زنان که از مطرح کردن مشکلات درونی خود می ترسند دلیلش چیست؟ مگر ما زنان مخالف باند بازی نیستیم و باند بازی های مردان را مطرح نمی کنیم؟ مگر ما زنان مخالف تخریب شخصیت نیستیم و تخریب شخصیت از جانب مردان را مطرح نمی کنیم؟ مگر ما زنان مخالف نادیده گرفتن ها و حسادت ها و  فساد از هر نوعش نیستیم و آنرا مطرح نمی کنیم؟ مگر اینگونه خصلت ها را فقط مردان دارند؟ چرا اگر اینگونه خصلت ها را در درون خود ببینیم نباید مطرح کنیم؟ از چه می ترسیم؟ آیا مطرح کردن آن کمک به نگرش و بازنگری و بهبود آن نمی کند؟ کسانی که میگویند نباید مطرح شود چون تخریب جنبش زنان است آیا چه فرقی بین این استدلال با استدلال جمهوری اسلامی وجود دارد که معتقد است نباید از نظام انتقاد کرد چون دشمن بهره می برد هست؟ این نگاه سرانجامش همین نگاه جمهوری اسلامی نیست  که حتی نزدیکترین یاران خود را هم که انتقاد کردند سرنوشت طرد و  زندان داشتند؟

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s