ما رقصندگان جشن مرگ انسانیت هستیم؟

این روزا اینقدر وسعت جنایات زیاده که گاهی احساس می کنم اصلا نمی تونم به شکل معمول و نثر حرفم را بنویسم و احساسم را بیان کنم. همش این جمله ی هدایت که در نوجوانی با خط خوش خودم نوشته بودم و روی دیوار اتاقم چسبونده بودم در ذهنم صدا می کند: در زندگی زخمهايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد…
کلمات و جملات زیر که نه نثراند و نه نظم بیانگر حس امروز من نسبت به وقایع پیرامونم ست:

داعش کودکی را به بهانه روزه‌‌خواری به صلیب کشید ! + عکس
توضیح عکس: به صلیب کشیدن یک کودک روزه خوار توسط داعش

ما رقصندگان جشن مرگ انسانیت هستیم؟

به تو ای انسان،
به کجا میروی؟

به تو ای انسانِ
که آموزه های مرا از بچگی
به زیر سوال بردی

به تو ای انسان،
که فریاد
«انسانم آرزوست» را بر زبانم آوردی

به تو ای انسان،
که آنچه باور من بود
متزلزل شد

به تو ای انسان،
که اشرف مخلوقاتی؟
به تو ای انسان،
که مرا نسبت به دانشم
که از بچگی خوانده بودم
انسان حواس پنچگانه دارد
از بچگی خوانده بودم
انسان عقل دارد
از بچگی خوانده بودم
که انسان خرد و اندیشه دارد
و به همین دلیل انسان از حیوان متمایز می شود

به تو ای انسان
که فرق داری با حیوان
اما
حیوان برای دین و باورش تجاوز می کند؟
حیوان برای دین و مذهبش به صلیب می کشد؟
به تو ای انسان
چگونه است که عقل و خرد
می تواند بچه را دار بزند؟
چگونه است
که می تواند روح و جسم دیگری را شکنجه و آزار دهد
و احساس پیروزی کند؟

به تو ای انسان
چند سال عمر خواهی کرد؟
مگر نیاکان تو
ابدی بودند که گویی
تو هم ابدی خواهی شد؟
به تو ای انسان
که این چنین برای قدرت و مال دنیا
جنایت می کنی
و عمر دیگری را می گیری؟

به تو ای انسان
به من پاسخ ده
که چگونه است
کسی زندگی را برای خود
در این دنیا بخواهد
و حتی برای دنیای موهوم دیگر
و یا بهشتی بعداز مرگ
حق زندگی دیگری را بگیرد
و بکشد تا
در دنیای دیگرش به بهشت رود؟

به تو ای انسان
که همه ی باورم را نسبت به زندگی به زیر سوال بردی
اما باورم
نسبت به انسانیت نمرده است
و
خطاب به آنانی که
نمی خواهند در مرگ انسانیت خود برقصند
می گویم
به تو ای انسانی که سکوت کرده ای
به تو ای انسانی که
که هر روز
انسانیت در وطن تو
در همسایگی تو
به دلیل عقیده و دینی دیگر
و به دلیل دفاع از حق زندگی
قتل عام می شوند

اما تو
بی تفاوت از کنار آن می گذری
و نمیدانی که سکوت تو
مرگ انسانیت ترا جشن می گیرد
و اگر نجنبی
بازیگر و رقصنده ی اصلی جشن مرگ انسانیت خود خواهی بود …

مرگ من روزی ست
که انسانیت در من بمیرد …

قتل عام داعش
توضیح عکس: قتل عام دختران در یک مهمانی توسط داعش در شهر موصل

اختر / کلن
۲۰ آگوست ۲۰۱۴