دومین گزارش تصویری از کنفرانس اتحاد برای دمکراسی ـ پراگ

گزارش تصویری از دومین روز کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در پراگ….

دومین روز کنفرانس با صحبت های کاوه آهنگری آغاز به کار کرد و سپس گلاله شرفکندی به بررسی موانع مشارکت گسترده زنان در فعالیت های سیاسی پرداخت. علی رضا نوری زاده به روند رویدادهای منطقه و ایران و نقش قطر پرداخت و سپس مجید محمدی و محسن خاتمی سخنرانی کردند.  مجید محمدی به موضوع تشکیل اتاق فکر پرداخت. بعد از استراحت محمد جواد اکبرین در باره ی شرایط موجود و انتخابات آزاد سخنرانی کرد. سپس میزگردی با شرکت شهریار آهی به همراه جمشید اسدی و رضا تقی زاده  که در مورد مسائل اقتصادی سخنرانی و بحث کردند.  جلسه  پس از پرسش و پاسخ  خاتمه یافت.

قرار بود در انتها نتیجه گروه های کاری که دیروز تشکیل شده بود ارائه شود اما به علت کمبود وقت صرف نظر شد.

کنفرانس در دقایقی پیش خاتمه یافت….

اختر قاسمی ـ پراگ